Přejít na hlavní obsah

Desbox

Galerie

OHRA REGÁLOVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVANÍ VOZIDEL NA 5 PATRECH

OHRA vyrábí regálové systémy pro skladování vozidel převážně se 3 nebo 4 skladovacími patry, přednedávnem byl ve Španělsku postaven první skladovací systém s 5 skladovacími patry.

Vývoj opětovného zužitkování a recyklace starých vozidel udělal v posledních letech významný pokrok. Dalším krokem je nyní považování každého vozidla v recyklačním procesu za individuální a jedinečný element. Ve skladě není již vyhledáván model vozidla s nějakým přibližným rokem výroby - je vyhledáváno určité vozidlo, o kterém se ví, že se nachází ve skladě a přesně odpovídá požadavkům interních a externích zákazníků.

Dnes se nachází každé vozidlo na určitém místě, které se nechá přesně určit a je rychle a jednoduše přístupné. S regálovým systémem a protokolem, vypracovaným od zužitkovatele je možné optimální provedení procesu opětovného zužitkování. Tak jsou kdykoliv k dispozici informace, se kterými je možné uspokojit nejlepším možným způsobem přání zákazníka.

K vyhledávání požadovaných dílů dochází se stejnými výběrovými kritérii jako při nákupu nového vozidla nebo náhradního dílu v prodejně automobilů. Tak je možné nabízet dnes zákazníkům v licencovaných zužitkovacích zařízeních, která nabízejí skladované díly, takové díly, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům. Ještě často se vyskytující skutečnost, že se vhodný díl nachází ve vozidle, které je ve skladu nepřístupně schováno za jiným vozidlem a zákazník se tak musí spokojit s dílem, který je momentálně přístupný, tak již patří do minulosti.

V mnoha zemích se již před lety započalo s využíváním regálových automobilových systémů, které jsou vyráběny od specializovaných výrobců a splňují rozmanité normy. Technické údaje zařízení a data výrobce jsou uvedena na zákonně předepsaném typovém štítku, připevněném výrobcem na regálu. Tyto údaje jsou kdykoliv viditelné pro inspekce všeho druhu, prováděné příslušnými úřady nebo pojišťovnami. Posledně jmenované mají i přístup k podkladům, kde je potvrzeno splnění norem a jsou předány uživateli zařízení od výrobce. Právě při venkovním skladování jsou často používány regály, které v žádném případě nesplňují statické podmínky, protože při plánování je zanedbáváno zohlednění působení větru a nebezpečí při stavbách v oblastech ohrožených zemětřesením.

Díky vybavení s regálovými systémy je možné optimální skladovaní a značení vozidel, s využitím jednoduché registrační metody je kdykoliv možný přístup ke všem vozidlům. Mimo toho je možné redukovat stále se opakující procesy nákladného přemísťování, které umožňuje přístup k ostatním uskladněným vozidlům. Toto se projeví také u fixních nákladů, které mají velký podíl na efektivnosti a konkurenceschopnosti zužitkovacího zařízení.

U některých zužitkovacích zařízení se stále ještě akceptuje jako samozřejmost, že se redukují počty nebo úplnost využitelných součástí, které se dostaly do zařízení v perfektním a funkčním stavu. S přibývajícím časem dochází k poškození uskladněných vozidle nebo ke ztrátě dílů, takže jejich další zhodnocení již není možné. Plechové díly nebo vnější příslušenství se často stávají nárazy nebo otlačením nepoužitelnými.

Při využívání regálového systému je každému vozidlu přiděleno při jeho přistavení do zužitkovacího zařízení určité místo, na kterém vozidlo trvale zůstává. Tak zůstanou všechny elementy trvale zachovány. Když jsou v databázi k dispozici dveře modelu "A", tak si můžete být jisti, že se také nacházejí v perfektním stavu, když je potřebujete. Životní prostředí nám za to bude vděčné a je možné splnit ze zákona předepsané kvóty pro recyklaci a opětné zužitkování starých vozidel. Mimoto je i ekonomický vliv na hospodaření firmy mimořádně pozitivní. Není již nutné akceptovat ztráty na základě poškozených nebo ztracených dílů.

Regálové systémy nejnovější generace od OHRA, které se dnes montují, jsou podle přání zákazníka vybaveny pohyblivými rameny nebo konzolovými nosníky, takže zůstávají možné nárazy, které dosud vedly k poškození zařízení nebo vozidel, bez následků. Robustní konstrukce z ocelových profilů válcovaných za tepla a ve venkovních částech v provedení se žárovým pozinkováním zaručují dlouhou životnost.

Tyto regály odpovídají platným evropským normám, což je kdykoliv staticky prokazatelné.

Ve vztahu k prevenci pracovních rizik se už neuplatňuje ještě stále obvyklá praxe stohování jednoho vozidla na druhém, čímž se mimo jiného zvyšuje nebezpečí pádu. Toto riziko je možné zřízením regálových systémů vyloučit. Až do pěti vozidle (v některých případech i více) je možné skladovat na ploše ve velikosti odpovídající jednomu vozidlu.

Shrnuto, umožňuje zřízení staticky kontrolovatelných regálových systémů zajistit v zužitkovacích zařízeních větší pořádek, čistotu, bezpečnost a efektivitu. Tento obrázek si udělají stejně tak zákazníci, úřady, pojišťovny atd., což má opět pozitivní vliv na vzájemné vztahy.